Regulamin Serwisu internetowego

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW
I OPŁAT ZRYCZAŁTOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów oraz opłat zryczałtowanych uprawniających do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Szczecinie za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie sprzedaży abonamentów za pośrednictwem sieci Internet jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży abonamentów za pośrednictwem sieci Internet;
 2. Uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Nr XXI/661/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania oraz Uchwałę Nr XXV/739/21 z Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę . w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania oraz Uchwałę Nr XXXVIII/1029/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania;
 3. Strefie płatnego parkowania – należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Szczecin;
 4. Abonamencie – należy przez to rozumieć potwierdzenie w systemie wniesienia opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w strefie bez wnoszenia opłaty jednorazowej na wskazany w zamówieniu numer rejestracyjny;
 5. Opłacie zryczałtowanej – należy przez to rozumieć potwierdzenie w systemie wniesienia opłaty zryczałtowanej, uprawniającej do parkowania w strefie bez wnoszenia opłaty jednorazowej na wskazany we wniosku numer rejestracyjny;
 6. Cenniku opłat za parkowanie – należy przez to rozumieć wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określoną w uchwale;
 7. Nocie księgowej – należy przez to rozumieć dokument księgowy potwierdzający wniesienie opłaty za abonament;
 8. Spółce – należy przez to rozumieć Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin;
 9. Serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów działający pod adresem e-sklep.spp.szczecin.pl
 10. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów przez serwis;
 11. Formularzu rejestracyjnym – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie serwisu internetowego służący do rejestracji klienta;
 12. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie serwisu służący do złożenia zamówienia zakupu abonamentu;
 13. Formularzu reklamacji – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie serwisu służący do złożenia reklamacji;
 14. Biurze Wydziału Parkowania i Roweru Miejskiego – należy przez to rozumieć siedzibę spółki - Wydziału Parkowania i Roweru Miejskiego, znajdującą się przy al. Wojska Polskiego 105 w Szczecinie (70-483), czynną od poniedziałku do czwartku od 07.00 do 15.00, w piątki od 07.00 do 17.00.

Rozdział II

Rodzaje i stawki opłat za abonament

§ 3.

Za pośrednictwem serwisu Klient może zamówić oraz zakupić następujące rodzaje abonamentów lub opłat zryczałtowanych:

1.

2.1. Abonament miesięczny (§ 4 ust. 2 Regulaminu) dla:
-osoby fizycznej rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych w Mieście Szczecin ze wskazaniem miejsca zamieszkania Miasto Szczecin.
-osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej me posiadającej osobowości prawnej, mających siedzibę w Mieście Szczecin
2.1.1 Podstrefa A 240 zł miesięcznie
2.1.2 Podstrefa B 150 zł miesięcznie
2.2 Abonament na określoną liczbę dni roboczych, w których obowiązują opłaty za parkowanie, na okres od 1 do 23 dni (§ 4 ust. 5 Regulaminu). Abonament na zasadach ogólnych, dotyczy wszystkich kierujących, zainteresowanych postojem pojazdu na obszarze strefy płatnego parkowania.
2.2.1 Podstrefa A

30 zł dzień

2.2.2 Podstrefa B

20 zł dzień

3 Opłaty zryczałtowane
3.1 Osoby niepełnosprawne ($ 5 ust. 1 Regulaminu) 10 zł / 12 miesięcy
3.2 Opiekunowie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności i obniżonej sprawności ruchowej (§ 5 ust. 2 Regulaminu) 10 zł / 12 miesięcy
3.3 Osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze SPP - oplata 6 miesięczna (§5 ust. 3 Regulaminu) 180 zł / 6 miesięcy
3 4 (Osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze SPP - oplata 12 miesięczna (§ 5 ust. 3 Regulaminu) 360 zł / 12 miesięcy
3.5 Posiadacze pojazdu o napędzie hybrydowym (zgodnie z definicją pojazdu określoną w Regulaminie) którego emisja CO2 nie przekracza 100g/km. którzy spełniają określone parametry norm NEDC lub WLTP określone w Regulaminie (§ 5 ust. 5 i 6 Regulaminu) 50 zł miesięcznie

Oraz zamówić po wypełnieniu właściwego wniosku stawkę zerową opłaty.

Rozdział III

Warunki zakupu abonamentu, forma płatności

§ 4.

 1. Zamówienia oraz wnioski za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Opłatę za abonamenty lub opłaty zryczałtowane można dokonać:
  a. poprzez szybkie płatności Blue Media (natychmiastowy zakup abonamentu za dodatkową opłatą 1.50 zł)
  b. przelewem tradycyjnym, nie później niż na 4 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu.
 3. W celu złożenia zamówienia lub złożenia wniosku Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do akceptacji:

a. regulaminu przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie serwisu;
b. zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przy użyciu pola wyboru umieszczonego na stronie serwisu.

 1. Klienci, którzy posiadają konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie poprzez podanie właściwego loginu i hasła ustanowionego podczas rejestracji.

§ 5.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się na swoim koncie Klient wypełnia formularz zamówienia lub wypełnia wniosek. Po akceptacji wniosku dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego rodzaju abonamentu lub opłaty zryczałtowanej. W formularzu zamówienia lub wniosku Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj abonamentu oraz datę rozpoczęcia okresu ważności abonamentu. Do wniosku Klient musi załączyć dokumenty wymagane Uchwałą w zależności od rodzaju wnioskowanej opłaty zryczałtowanej. Abonamenty i opłaty zryczałtowane zamawiane za pośrednictwem serwisu mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu.
 2. Żądanie wydrukowania noty księgowej musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia poprzez użycie pola wyboru o etykiecie „󠆔󠆔 Proszę o wystawienie noty księgowej”. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia noty księgowej, która zostanie automatycznie wygenerowana. Nieuzupełnienie wszystkich danych uniemożliwi wystawienie noty księgowej.

§ 6.

 1. Sprzedaż abonamentu następuje w momencie potwierdzenia zaksięgowania wpłaty uiszczonej przez Klienta.
 2. Klient otrzyma potwierdzenie zakupu abonamentu lub opłaty zryczałtowanej poprzez wydruk ze swojego konta Klienta, ze strony serwisu.
 3. Klient jest uprawniony po zaksięgowaniu opłaty, do wydrukowania potwierdzenia wniesienia opłaty za abonament z konta klienta znajdującego się na stronie serwisu.
 4. W przypadku wpłynięcia środków po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia zakończenia obowiązywania wynikającego z rodzaju abonamentu lub opłaty zryczałtowanej.
 5. Złożone zamówienie na zakup abonamentu lub opłaty zryczałtowanej zostanie anulowane, jeżeli wpłata nie nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia przesłania formularza zamówienia.

§ 7.

Wykupiony abonament lub opłata zryczałtowany na dany pojazd widoczne są w systemie zarządzającego SPP. Identyfikowany jest numer rejestracyjny pojazdu za który wniesiona została opłata.

§ 8.

 1. Klientowi nie przysługuje roszczenie w przypadku:

a. błędnego wypełnienia formularza zamówienia,

b. dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer rachunku bankowego.

2. Klient zgodnie z uchwałą otrzyma zwrot opłaty za niewykorzystany okres abonamentu lub opłaty zryczałtowanej, liczony od dnia następnego po pisemnym dokonaniu zgłoszenia w biurze SPP, w wysokości proporcjonalnej do wniesionej opłaty.

Rozdział IV

Reklamacje

§ 9.

 1. Reklamacje dotyczące abonamentów, za wyjątkiem zapisów § 9 ust. 1 i 3 regulaminu nabytych poprzez serwis można składać w biurze Wydziału Parkowania i Roweru Miejskiego lub za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w serwisie.
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony na wskazany w formularzu adres zamieszkania lub adres mailowy.
 3. Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych w formularzu reklamacji nie będą rozpatrywane.

Rozdział V

Ochrona danych osobowych

§ 10.

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
 2. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wypełnianie obowiązków w zakresie wydania i obsługi abonamentu SPP.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c

  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, to jest przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r,. poz. 2222, z późn. zm.) oraz uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
 4. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1) upoważnieni pracownicy Administratora;
  2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. (rozpatrzenie wniosku i wydanie abonamentu) i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
  3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Policja, prokurator.
 5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres ważności abonamentu oraz z zachowaniem terminów wynikających z innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 6. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku i realizacji abonamentu SPP. Niepodanie Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości wydania abonamentu.
 7. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  3) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@um.szczecin.pl lub telefon: 91 4245702
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 11.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

§ 12.

Spółce przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów lub opłat zryczałtowanych na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

§ 13.

Spółka może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z wniesienia opłaty za abonament w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich wnoszenia.

§ 14.

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów będą rozpatrywane w oparciu o obowiązującą uchwałę.


INFORMACJA O SKLEPIE

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o.
Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 105, 70-483 Szczecin
Skontaktuj się z nami: 91 506 52 00