Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
 2. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wypełnianie obowiązków w zakresie wydania i obsługi abonamentu SPP.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c

  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, to jest przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r,. poz. 2222, z późn. zm.) oraz uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
 4. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1) upoważnieni pracownicy Administratora;
  2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. (rozpatrzenie wniosku i wydanie abonamentu) i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
  3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Policja, prokurator.
 5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres ważności abonamentu oraz z zachowaniem terminów wynikających z innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 6. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku i realizacji abonamentu SPP. Niepodanie Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości wydania abonamentu.
 7. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  3) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@um.szczecin.pl lub telefon: 91 4245702
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

INFORMACJA O SKLEPIE

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o.
Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 105, 70-483 Szczecin
Skontaktuj się z nami: 91 506 52 00